Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte až -15% slevu na první nákup. < registrace >
Dodání zdarma od 1 199,00 Kč
Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

Předpisy obchodu

Předpisy

§ 1 Definice

 1. Řád - tento Řád, který vymezuje pravidla pro uzavírání kupních smluv na dálku prostřednictvím internetového obchodu, pravidla pro plnění těchto smluv, práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy na dálku a pravidla pro reklamační řízení. V oblasti služeb poskytovaných elektronicky se jedná o předpisy uvedené v čl. 8 zákona o poskytování elektronických služeb.
 2. Zákazník - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu na dálku.
 3. Spotřebitel - spotřebitel ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku. Podle zákonné definice: Spotřebitel je fyzická osoba, která s podnikatelem provádí právní úkon, který přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností.
 4. Fyzická osoba provozující podnikatelskou činnost uskutečňující nákup neprofesionální povahy - fyzická osoba uzavírající kupní smlouvu na dálku přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že není profesionální povahy, vyplývající zejména z předmět své podnikatelské činnosti, zpřístupněný na základě ustanovení o Centrálním registru a informacích o ekonomické činnosti, které mu zákon přiznává právo: odstoupit od smlouvy za podmínek poskytnutých spotřebiteli, použít ustanovení o zákazu doložky použité ve vzorech smluv a odpovědnost v rámci záruky za vady prodávané věci.
 5. prodejce:

BIOSHI SPÓŁKA AKCYJNA,
tel. +48 788 208 018,
kontakt@ebio24.cz,
NIP PL6762649713,
REGON 526170605.

 1. Adresa prodejce:

Aleja 29 Listopada 39E / U3,
31-425 Kraków

 1. Internetový obchod – online služba provozovaná Prodávajícím, dostupná na e-mailových adresách: ebio24.cz, prostřednictvím které může Zákazník získat informace o Zboží a jeho dostupnosti, zakoupit Zboží nebo objednat poskytnutí služeb.
 2. Kupní smlouva na dálku - smlouva o prodeji zboží / poskytování služeb / dodání digitálního obsahu (pokud existuje) uzavřená prostřednictvím internetového obchodu.
 3. Zboží – movitá věc, kterou může Zákazník zakoupit v Internetovém obchodě.
 4. Pravidla ochrany osobních údajů a cookies internetového obchodu – dokument upřesňující podrobná pravidla pro zpracování osobních údajů a používání cookies. Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie jsou připojeny jako příloha 3 Pravidel a jsou k dispozici na adrese https://ebio24.cz/cz/informacja-oo-cookies-i-cookies .
 5. Trvalé médium - znamená materiál nebo nástroj, který umožňuje Zákazníkovi nebo Prodávajícímu uchovávat informace určené jemu osobně způsobem, který umožňuje přístup k těmto informacím v budoucnu po dobu odpovídající účelu těchto informací a který umožňuje uchovávané informace. reprodukovat v nezměněné podobě, zejména e-mailem.
 6. Elektronický objednávkový formulář – elektronický objednávkový postup, který prodávající zpřístupňuje kupujícímu.
 7. Elektronický formulář pro vrácení – elektronický postup vrácení zboží poskytovaný prodávajícím kupujícímu; k dispozici na https://ebio24.cz/cz/returns-open.html .
 8. Elektronický reklamační formulář - elektronický reklamační řád, který prodávající zpřístupní kupujícímu; k dispozici na https://ebio24.cz/cz/rma-open.html .
 9. Odeslání objednávky - potvrzení přijetí objednávky kliknutím na tlačítko "Objednat a zaplatit" na straně Zákazníka, které je považováno za závazný projev vůle Zákazníka uzavřít s Prodávajícím kupní smlouvu na dálku.
 10. Účet - soubor údajů uložených v Internetovém obchodě a v ICT systému Prodávajícího, které se týkají Zákazníka a jím zadaných objednávek a uzavírání smluv o prodeji na dálku, prostřednictvím kterých může Zákazník provádět objednávky, jakož i způsob rušení resp. upravovat je včas a uzavírat kupní smlouvy na dálku.
 11. Hodnocení plnění objednávky a hodnocení jednotlivého zboží - subjektivní vyjádření a hodnocení vydaná Zákazníkem ve formě hvězdiček od 1 do 5 pro Internetový obchod po dokončení Objednávky.

§ 2 Obecná ustanovení

 1. Druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky:
 2. uzavírání internetových kupních smluv – na zboží prodávané v internetovém obchodě,
 3. pravidla pro registraci a používání účtu v rámci internetového obchodu,
 4. přidávání názorů, komentářů a hodnocení - zákazník může ke své objednávce přidat názor nebo komentář,
 5. zasílání e-mailů, ve kterých prodávající potvrzuje přijetí objednávky, případné přijetí platby, přijetí objednávky k realizaci.
 6. Používání internetového obchodu je možné za předpokladu, že zákazníkem používaný ICT systém splňuje následující minimální technické požadavky:
 7. Internetové prohlížeče v aktuální verzi, např.:
 • Firefoxa
 • Chrome
 • Microsoft Edge
 1. jakýkoli prohlížeč PDF.
 2. Prodávající zpřístupňuje tyto předpisy a přílohy prostřednictvím odkazu na domovské stránce před uzavřením kupní smlouvy na dálku, při jejím uzavírání a po jejím uzavření. Kupující si jej může stáhnout a vytisknout.
 3. Pro zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů v souvislosti s poskytovanými službami používá Internetový obchod technická a organizační opatření odpovídající úrovni zabezpečení poskytovaných služeb, zejména opatření k zamezení získávání a změn neoprávněných osob. osobní údaje zasílané přes internet.

§ 3 Příkazy

 1. Objednávku v internetovém obchodě lze provést prostřednictvím účtu nebo volbou možnosti nákupu bez registrace, v případě zřízení interního účtu, na jehož základě si Zákazník může účet zřídit. Interní účet je zachován, dokud nejsou data vymazána ze systému nebo dokud není účet zablokován.
 2. Nákup probíhá vyplněním elektronického objednávkového formuláře, který je dostupný na stránkách internetového obchodu. Výběr objednaného Zboží se provádí jeho přidáním do košíku. V elektronickém objednávkovém formuláři je mimo jiné uvedeno: jaké zboží, za jakou cenu a v jakém množství si chce zákazník objednat na jím určeném místě. Zákazník na základě zobrazených zpráv podnikne příslušná technická opatření.
 3. Po zadání všech potřebných údajů zákazníkem se zobrazí přehled zadané objednávky. Přehled objednávky musí obsahovat informace o: identifikačních údajích prodávajícího, předmětu objednávky, jednotkové a celkové ceně objednaného Zboží včetně případných nákladů na dodání a dalších nákladů, zvoleném způsobu platby, zvoleném způsobu dodání, dodací lhůtě a náklady.
 4. Je-li předmětem smlouvy dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, nebo služby poskytované elektronicky či na dálku - vyjadřuje Spotřebitel v poli dodatečného výběru následující souhlas, který je nutný pro zadání objednávky a který je na elektronickém objednávkovém formuláři: „ Souhlasím s poskytnutím digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, nebo zahájením služby před uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a souhlasím s tím, že beru na vědomí ztrátu právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající potvrdí obdržení výše uvedeného souhlasu e-mailem.
 5. Pro zadání objednávky je nutné uvést osobní údaje označené v elektronickém objednávkovém formuláři jako povinné, přijmout obsah řádu, odeslat objednávku stisknutím tlačítka "Objednat a zaplatit".

5.1. Odeslání elektronické objednávky kupujícím představuje závazný projev vůle k uzavření kupní smlouvy na dálku v souladu s těmito předpisy.
5.2. Kupní smlouva na dálku se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy prodávající obdrží elektronický objednávkový formulář, který je potvrzen zobrazením zprávy kupujícímu potvrzující přijetí objednávky a uvedením jejího čísla.
5.3. Po uzavření kupní smlouvy na dálku obdrží kupující e-mailem potvrzení zadané objednávky, které obsahuje: potvrzení o přijetí objednávky a konečné potvrzení všech relevantních náležitostí objednávky a všeobecných obchodních podmínek uzavřené kupní smlouvy na dálku č. 1 a 2), údaje prodávajícího, informace o odpovědnosti prodávajícího za kvalitu plnění, o službách poskytovaných prodávajícím po prodeji a o způsobu a důsledcích odstoupení od smlouvy. Poučení o způsobu a důsledcích odstoupení od smlouvy je obsaženo v příloze č. 1.
5.4. Do doby, než prodávající zahájí realizaci objednávky:

 1. Zákazník může svou objednávku změnit pomocí technického řešení dostupného v elektronickém objednávkovém formuláři a projít celým procesem objednávky znovu. Změna příkazu se provádí zadáním nového příkazu, který nahradí dříve zadaný příkaz. V případě potřeby je platba provedená Zákazníkem připsána na novou objednávku a v případě přeplatku je vrácena na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.
 2. Zákazník může objednávku zrušit výběrem možnosti „zrušit objednávku“ dostupné na webových stránkách elektronického objednávkového formuláře.

5.5. Pokud zákazník zruší objednávku, prodávající vrátí přijatou platbu do 3 pracovních dnů. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem platby, který použil Zákazník.
5.6. Doba zpracování objednávky je od 1 do 30 pracovních dnů od data uzavření smlouvy.

§ 4 Platba

 1. Internetový obchod nabízí možnost platby předem, na dobírku (s platbou na účet po dodání). Možnost odkladu platby je možná v případech individuálně dohodnutých s prodávajícím.
 2. Platbu za zboží je možné provést způsobem zvoleným při zadávání objednávky v elektronickém objednávkovém formuláři.
 3. Aktuálně dostupné platební metody formou zálohových plateb v internetovém obchodě jsou dostupné na https://ebio24.cz/cz/payments .

§ 5 Doručování

 1. V elektronickém objednávkovém formuláři si Zákazník vybere způsob doručení zaškrtnutím provedeného výběru.
 2. V případě nevyzvednutí Zboží Zákazníkem, které má za následek vrácení Zboží Prodávajícímu – může Prodávající od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy probíhá zasláním prohlášení Zákazníkovi ve formě e-mailu.
 3. V situaci uvedené v bodě 2, Prodávající neprodleně vrátí Zákazníkovi platbu přijatou za Zákazníkem zakoupené Zboží.
 4. Aktuálně dostupné způsoby doručení v internetovém obchodě jsou dostupné na https://ebio24.cz/cz/delivery .

§ 6 Odstoupení od smlouvy – elektronický formulář pro vrácení

 1. Kupující, který je spotřebitelem, který uzavřel kupní smlouvu na dálku, může od ní odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. V případě odstoupení od kupní smlouvy na dálku se smlouva považuje za neplatnou.
 2. Právo odstoupit od smlouvy má i fyzická osoba podnikající jako fyzická osoba provádějící neprofesionální nákup za podmínek uvedených v kapitolách 6 a 7 těchto předpisů.
 3. Prodávající ověří oprávnění osoby uvedené v bodě 2, podat prohlášení o odstoupení od smlouvy. Ověření se provádí kontrolou, zda uzavřená smlouva není pro danou osobu odborného charakteru - což se provádí zejména rozborem kódů PKD zapsaných v Centrálním registru ekonomických činností a informací.
 4. Pokud bude uznáno, že nákup Zboží uskutečněný osobou podnikající v Internetovém obchodě byl profesionálního charakteru, Prodávající neprodleně, tj. nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy. smlouva - informuje osobu, která prohlášení učinila, že s ohledem na odbornost uskutečněných nákupů není osoba, která prohlášení učinila, oprávněna odstoupit od smlouvy, a proto prohlášení o odstoupení od smlouvy nemá právní účinky . Pokud bylo zboží fyzicky odesláno zpět spolu s prohlášením o odstoupení od smlouvy, bude zboží zasláno zpět na náklady osoby, která prohlášení podala, a to na adresu uvedenou v objednávce. Odpověď prodávajícího je dána stejným způsobem jako osoba, která prohlášení učinila.
 5. V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel pouze přímé náklady na vrácení zboží.
 6. Prohlášení spotřebitele musí jasně vyjadřovat jeho vůli odstoupit od smlouvy, zejména spotřebitel může:

6.1. použijte elektronický formulář pro vrácení, který je k dispozici na webových stránkách internetového obchodu: https://ebio24.cz/cz/returns-open.html .
6.2. odstoupit od smlouvy prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, jehož seznam tvoří příloha 2 - zasláním na adresu sídla prodávajícího.
6.3. Prodávající je povinen neprodleně potvrdit na trvalém nosiči přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy podaného způsobem uvedeným v bodech 1 a 2.

 1. Pro dodržení termínu stačí zaslat vyjádření před termínem.
 2. Doba odkladu začíná:

8.1. v případě smlouvy, na jejímž základě Prodávající vydá Zboží a je povinen převést jeho vlastnické právo - od převzetí Zboží Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou, která není dopravcem, a v případě smlouvy že:

 1. zahrnuje mnoho položek, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo částech, od přijetí poslední položky, dávky nebo části;
 2. spočívá v pravidelném doručování zboží v určité lhůtě od převzetí první položky;

8.2. u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy.

 1. Vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy (Příloha 2 Pravidel) a informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (Příloha 1 Pravidel) jsou zpřístupněny v elektronické podobě, formulář uvedený v písm. 3.5.3 těchto předpisů.
 2. Právo na odstoupení od kupní smlouvy na dálku se nevztahuje na smlouvy uvedené v čl. 38 zákona ze dne 30. května 2014 (Sbírka zákonů 2019, položka 134) o právech spotřebitele, včetně smluv:
 3. ve kterém cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které nemá podnikatel pod kontrolou a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 4. ve kterém je předmětem služby nereprodukovatelná věc, vyrobená podle specifikací Zákazníka nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
 5. ve kterém je předmětem služby věc dodávaná v uzavřeném obalu, kterou nelze po otevření zásilky vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po doručení otevřen;
 6. ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po doručení otevřen;
 7. dodání digitálního obsahu a elektronických licencí, které nejsou zaznamenány na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co jej podnikatel informoval o ztrátě právo na odstoupení od smlouvy.
 8. ve kterém je předmětem služby věc, která se rychle kazí nebo má krátkou dobu použitelnosti a předmětem dodávky je věc, kterou nelze po dodání oddělit od ostatních věcí.
 9. na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
 10. uzavřeno veřejnou dražbou;
 11. na poskytování služeb v oblasti ubytování, nikoliv pro účely bydlení, přepravy zboží, půjčování automobilů, gastronomie, služeb souvisejících s trávením volného času, zábavy, sportovních nebo kulturních akcí, je-li ve smlouvě určen den nebo čas poskytnutí služby;
 12. jsou-li předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výchylkách trhu, které prodávající nemůže ovlivnit;

§ 7 Důsledky odstoupení od smlouvy o prodeji zboží

 1. Prodávající vrátí spotřebiteli do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy o prodeji věcí všechny platby, které uhradil, včetně nákladů na dodání odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání nabízenému prodávajícím.
 2. Platba se provádí pomocí stejných platebních metod, které používá Spotřebitel.
 3. Použije-li spotřebitel k uplatnění práva na odstoupení od smlouvy elektronický formulář pro vrácení zboží - vrácení peněz bude provedeno způsobem zvoleným spotřebitelem a na bankovní účet uvedený spotřebitelem.
 4. Pokud Prodávající nenabídl, že si Zboží od Spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od Spotřebitele do doby, než obdrží Zboží zpět nebo Spotřebitel neprokáže jeho zaslání zpět, podle toho, která událost nastane dříve.
 5. Prodávající může Spotřebiteli nabídnout, že si Zboží vyzvedne sám. Pokud však prodávající takový návrh neučiní - spotřebitel by měl vrátit věc prodávajícímu (nebo osobě pověřené prodávajícím k vyzvednutí) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. smlouva. Chcete-li dodržet lhůtu, jednoduše vraťte položku před jejím uplynutím. Zboží vrácené spotřebitelem zašlete zpět na adresu sídla prodávajícího.
 6. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, ke kterému došlo v důsledku užívání zboží nad rámec toho, co je nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

§ 8 Reklamace

 1. Prodávající je povinen dodat Zboží bez fyzických a právních vad a odpovídá Zákazníkovi za fyzické a právní vady zakoupeného Zboží za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
 2. Má-li Zboží fyzické nebo právní vady, může Kupující uplatnit u Prodávajícího reklamaci v rámci záruky za vady:
 3. prostřednictvím elektronického formuláře stížnosti;
 4. písemně na adresu sídla prodávajícího nebo e-mailem na adresu kontakt@ebio24.cz.
 5. V reklamaci musí být uvedena vada, kterou kupující ve vztahu ke zboží uplatňuje, nároky vůči prodávajícímu a je-li to možné, musí být vada doložena. Prodávající je povinen odpovědět na reklamaci do 14 dnů ode dne jejího obdržení. Žádná odpověď ve výše uvedené lhůtě nebude považována za přijetí reklamace. Prodávající odpoví na stížnost kupujícího písemně nebo na trvanlivém nosiči.
 6. Kroky, které má Kupující učinit pro uplatnění reklamace, včetně způsobu doručení reklamovaného Zboží Prodávajícímu, jsou uvedeny v jednotlivých fázích elektronického reklamačního formuláře.
 7. Pokud Prodávající uzná reklamaci jako oprávněnou: náklady na výměnu, opravu včetně nákladů na dopravu reklamovaného Zboží hradí Prodávající.
 8. Prodávající ověří, zda reklamaci uplatnila fyzická osoba podnikající v obchodě, která pro ni nakupuje v rámci neprofesionální činnosti. Ověření se provádí analýzou kódů PKD zapsaných v Centrálním registru ekonomických činností a informací.
 9. Pokud se spor nevyřeší ani po uplatnění reklamace spotřebitelem, poskytne prodávající spotřebiteli vyjádření v písemné podobě nebo na jiném trvalém nosiči:
 • úmysl požádat nebo souhlas s účastí na mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, popř
 • odmítnout účast na mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

§ 9 Stanoviska

 1. Zákazník s účtem může být do určité doby po dokončení objednávky vyzván e-mailem k vyhodnocení plnění objednávky a jednotlivého zboží. Posouzení objednávky a posouzení jednotlivého zboží je dobrovolné a bezplatné, za tímto účelem Zákazník klikne na odkaz, kterým se dostane na samostatnou stránku. Zákazník může přidat tato hodnocení pouze jednou na objednávku.
 2. V rámci těchto hodnocení může zákazník zadat hodnocení hvězdičkami od 1 do 5 a přidat slovní komentář omezený na 65 535 znaků. Hodnocení jsou automaticky podepsána jménem a příjmením zákazníka a městem, které zákazník uvede při registraci účtu.
 3. Recenze jsou uloženy a veřejně zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a na https://trustedreviews.idosell.com a https://trustedreviews.idosell.com .
 4. Prodávající neověřuje obsah ani nekontroluje hodnocení objednávek. Kupující je výhradně a nezávisle odpovědný za prohlášení obsažená v hodnocení. Prodávající je oprávněn zcela nebo částečně zablokovat posouzení na základě zákona a tohoto Řádu.
 5. Je zakázáno zveřejňovat informace, které jsou nepravdivé, zavádějící, vulgární, agresivní, urážlivé nebo zjevně odporující dobrým mravům. Je také nepřijatelné zveřejňovat obsah, který je nezákonný, porušuje práva třetích stran nebo představuje akt nekalé soutěže.
 6. Zákazník se zavazuje nezveřejňovat obsah obsahující odkazy na externí webové stránky propagačního či reklamního charakteru nebo obsahující osobní údaje třetích osob. Rovněž je zakázáno zveřejňovat nelegální obsah, zejména obsah zobrazující nekalou soutěž apod.
 7. Zákazník je odpovědný za vlastní úpravu a nahrání a zejména odpovídá za porušení práv nebo zboží třetích osob.
 8. Na výslovnou žádost Zákazníka může být obsah hodnocení skryt před ostatními uživateli Obchodu, vydané hvězdičkové hodnocení se však započítává do celkového hodnocení Obchodu a Zboží.

§ 10 Duševní vlastnictví

 1. Zákazník prohlašuje, že mu nenáleží žádná práva, včetně autorských práv nebo práva související s jím učiněnými hodnoceními a prohlášeními, kromě práva užívat internetový obchod způsobem uvedeným v předpisech. Zákazník není oprávněn posílat, reprodukovat, sdílet, publikovat nebo distribuovat obsah jakýmkoliv způsobem, pokud takové oprávnění nevyplývá ze zákona nebo těchto předpisů.
 2. Zákazník není oprávněn zasahovat do obsahu, zejména není oprávněn zasahovat do obsahu, struktury, formy, grafiky, ovládacího mechanismu či jiných prvků internetového obchodu.
 3. Zákazník umístěním Hodnocení v Internetovém obchodě, které je dílem ve smyslu zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech s ním souvisejících, uděluje Prodávajícímu časově a územně neomezenou nevýhradní a bezplatnou licenci k užívat tato díla Prodávajícím společně s právem na udělení podlicence pokrývající veřejné sdílení díla tak, aby k němu měl každý přístup v místě a čase dle své volby (Internet). Koncese se uděluje pro všechny dobývací prostory známé v době jejího udělení, zejména pro tyto dobývací prostory:
 4. v rozsahu záznamu a množení díla jakoukoliv technikou - zejména tiskem, reprografií, magnetickým záznamem, digitální technikou, tedy jakoukoliv technikou na jakýkoli audiovizuální nebo obrazový nosič, zejména na audiovizuální disky, CD, počítačové disky, v multimediální síti včetně internetu a souvisejících on-line služeb, jakož i rozmnožování, nahrávání, používání na internetu, reklama, rozmnožování záznamů v elektronické podobě v paměti počítače a na interních a externích sítích,
 5. užití celého díla nebo jeho částí nebo jakýchkoli prvků díla - s možností úprav vyplývajících z povahy daného online média - ve všech publikacích, zejména online, digitálních, newsletterech a informacích, samostatně nebo v kombinaci s jiné části nebo části díla; užití celého díla nebo jeho částí k propagačním a reklamním účelům, zejména ve formě audiovizuální, zvukové a mediální reklamy.
 6. v obchodu s originálem nebo reprodukcemi, na kterých bylo dílo zaznamenáno - marketing, půjčování, pronájem originálu nebo reprodukce,
 7. v rozsahu rozšiřování díla jiným než výše uvedeným způsobem - veřejným rozmnožováním, vystavováním, vystavováním, rozmnožováním, vysíláním a převysíláním, jakož i zpřístupňováním díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup. místo a čas dle vlastního výběru,
 8. použití děl pro propagační a marketingové účely;
 9. Výmaz účtu Zákazníkem nebo odhadcem v souladu s § 9 odst. 1 písm. 8 nemá vliv na platnost výše uvedené licence.

§ 11 Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí od 26.05.2022.
 2. V případě změny nebo zrušení některého z ustanovení těchto předpisů rozhodnutím příslušného orgánu nebo soudu zůstávají zbývající ustanovení v platnosti a zavazují Prodávajícího a Zákazníka.
 3. Rozhodným právem pro spory související s těmito předpisy je polské právo. Tyto spory bude řešit místně příslušný obecný soud. Zákazník, který je spotřebitelem, může při vyřizování stížností a stížností využít i mimosoudní prostředky. Veškeré informace o mimosoudních způsobech vyřizování stížností a vymáhání nároků lze získat na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: www.uokik.gov.pl. Zároveň bychom Vás rádi informovali, že tento postup je dobrovolný a obě strany s ním musí souhlasit.
 4. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 Vás informujeme, že platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (ODR platforma) je dostupná na adrese internetová adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma pro řešení sporů online je webová stránka, která slouží jako jednotné kontaktní místo pro spotřebitele a obchodníky, kteří chtějí mimosoudně vyřešit spor týkající se smluvních závazků vyplývajících z online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

§ 12 Příloha č. 1 - Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

 1. Právo odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v těchto Pravidlech má i OSVČ, která provede nákup neprofesionální povahy, tedy vyplývající zejména z předmětu své podnikatelské činnosti, zpřístupněný na na základě ustanovení čl. Centrální registr a informace o ekonomické činnosti. Máte právo odstoupit od smlouvy v souladu s následujícími pravidly - Spotřebitel. Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení končí po 14 dnech:
 2. v případě kupní smlouvy - ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete věc do držení;
 3. v případě smlouvy o převodu vlastnictví k několika věcem, které jsou dodávány odděleně, ode dne převzetí posledního předmětu nebo ode dne, kdy se posledního předmětu zmocní vámi určená třetí osoba, jiná než dopravce;
 4. v případě smlouvy, která stanoví převod vlastnictví položek dodávaných v různých dávkách nebo částech, ode dne převzetí poslední položky nebo vámi uvedené třetí strany, jiné než dopravce poslední dávky nebo položky;
 5. v případě smluv o pravidelném doručování zásilek na pevně stanovenou dobu ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana, která není dopravcem, převezmete první zásilku;
 6. v případě smluv o poskytování služeb nebo dodání digitálního obsahu, který není dodáván na fyzickém nosiči - ode dne uzavření smlouvy.
 7. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat, tj.: BIOSHI S.A. aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3, 31-425 Kraków, tel. +48 788 208 018, kontakt@ebio24.cz o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) .
 8. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.
 9. Můžete také vyplnit elektronický formulář pro vrácení dostupný na webových stránkách internetového obchodu: https://ebio24.cz/cz/returns-open.html . Pokud této možnosti využijete, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy na trvanlivém nosiči.
 10. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když před uplynutím lhůty pro odstoupení odešlete zprávu o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy.
 11. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás přijali, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z Vámi zvoleného způsobu dodání jiného než nejlevnějšího typu standardního dodání námi nabízené), okamžitě a neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Pokud jste výslovně nesouhlasili jinak, vrátíme vám peníze stejnou platební metodou, kterou jste použili pro původní transakci.
 12. U smluv o převodu položek, kde jsme nenabídli vyzvednutí položky při zrušení, pozdržíme platbu, dokud položku neobdržíme nebo nám neposkytnete důkaz, že jste položku odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.
 13. Vrácenou položku zašlete na následující adresu: Paxy - Ebio24 ul. Vratimovská 681/80 71900 Ostrava – Kunčice neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží ponesete vy.
 14. Vzhledem k hmotnosti a rozměrům Zboží může být v případě odstoupení od smlouvy zaslání Zboží zpět spojeno s vyššími náklady než při běžném poštovním doručení. Pokud chcete využít služeb kurýrní společnosti, může být nutné poslat zásilku na paletě, což je dražší než běžná poštovní přeprava.
pixel