Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte až -15% slevu na první nákup. < registrace >
Dodání zdarma od 1 199,00 Kč
Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce údajů a definice

 1. Správcem Vašich osobních údajů je BIOSHI S.A. se sídlem v Krakově na adrese aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3 31-425 Kraków, KRS: 0001053787 (dále jen: „Správce“)
 2. Správce údajů můžete kontaktovat:
  1. na korespondenční adrese: aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3 31-425 Kraków;
  2. na e-mailové adrese: kontakt@ebio24.cz.
 3. Uživatel – fyzická osoba vstupující na webové stránky Internetového obchodu nebo využívající služby či funkce popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a souborů cookie.
 4. Zákazník - fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, fyzická osoba, která je Spotřebitelem, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která s Prodávajícím uzavírá Smlouvu o prodeji na dálku.
 5. Internetový obchod - online služba provozovaná Prodávajícím, dostupná na elektronických adresách (webových stránkách): https://ebio24.cz, prostřednictvím které může Zákazník/Uživatel získat informace o Zboží a jeho dostupnosti a zakoupit Zboží či objednat poskytování služby.
 6. Newsletter - informace včetně obchodních informací ve smyslu zákona ze dne 18.7.2002. o poskytování služeb elektronickými prostředky (sbírka zákonů z roku 2020, položka 344) od prodávajícího, zaslané zákazníkovi/uživateli elektronicky; jeho převzetí je dobrovolné a vyžaduje souhlas Zákazníka/Uživatele.
 7. Účet - soubor údajů uložených v Internetovém obchodě a v IT systému Prodávajícího o daném Zákazníkovi/Uživateli a jím zadaných objednávkách a uzavřených smlouvách, pomocí kterých může Zákazník/Uživatel zadávat objednávky a uzavírat smlouvy.
 8. GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 /EC (data obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
1. Společnost jmenovala inspektora ochrany osobních údajů.
2. V záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese: iod@bioshi.pl

2. Rozsah zpracovávaných údajů

Za účelem realizace Smlouvy o prodeji na dálku Prodávající zpracovává: informace o zařízení Uživatele za účelem zajištění správného fungování služeb: IP adresu počítače, informace obsažené v souborech cookie nebo jiných podobných technologiích, údaje o relacích, údaje o webovém prohlížeči, zařízení údaje, údaje o činnosti na Webu, a to i na jednotlivých podstránkách; geolokační informace, pokud Uživatel souhlasil s přístupem poskytovatele služby ke geolokaci. Geolokační informace se používají k poskytování více přizpůsobených nabídek produktů a služeb; Osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, adresa sídla, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, NIP (daňové identifikační číslo), číslo bankovního účtu nebo jiné osobní údaje, které jsou nutné k dokončení nákupu a které jsou vyžadovány správce v nákupním procesu. Tyto informace neobsahují údaje o identitě Uživatelů, ale v kombinaci s dalšími informacemi mohou představovat osobní údaje, a proto jim Správce poskytuje plnou ochranu dle GDPR.

3. Účely, právní základ a doba zpracování údajů

1. Osobní údaje poskytnuté Správci při registraci nákupního účtu v internetovém obchodě budou zpracovávány pro účely komunikace, vedení zákaznického účtu (v případě registrace účtu) a vyřízení objednávky podané v internetovém obchodě vlastněném Správce podle čl. 6 sekce 1 písmeno b) GDPR, jakož i k plnění právních a daňových povinností v souvislosti s
dokončenými objednávkami podle čl. 6 sekce 1 písmeno c) GDPR. Získané osobní údaje mohou být rovněž použity v právně oprávněném zájmu Správce, který by měl být považován za marketing vlastních produktů a služeb, a to na základě předpokladu uvedeného v čl. 6 sekce 1 písmeno f) GDPR. Údaje jsou zpracovávány, dokud zákazník/uživatel nedokončí používání internetového obchodu.
2. Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 sekce 1 písmeno b GDPR, za účelem poskytnutí služby, tedy smlouvy o poskytování elektronických služeb v souladu s Nařízením a v souladu s čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR, v souvislosti se souhlasem s používáním konkrétních cookies nebo jiných obdobných technologií, vyjádřeným vhodným nastavením webového prohlížeče v souladu se zákonem o telekomunikacích nebo v souvislosti se souhlasem s geolokací. Údaje jsou zpracovávány, dokud zákazník/uživatel nedokončí používání internetového obchodu.
3. Osobní údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře budou použity pro zpracování zaslaného dotazu a případného dalšího kontaktování, v souladu s uděleným souhlasem, na základě prostor uvedených v čl. 6 sekce 1 písmeno a) GDPR. Předmětné osobní údaje mohou být rovněž použity v právně
oprávněném zájmu Správce, který by měl být považován za marketing vlastních produktů a služeb, a to na základě předpokladu uvedeného v čl. 6 sekce 1 písmeno f) GDPR. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat, čímž není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu před jeho odvoláním. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro zpracování/odpověď na podanou žádost/dotaz.
4. Údaje poskytnuté Správci při registraci účtu mohou být zpracovány za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb jejich používáním výhradně pro účely školení dle čl. 6 sekce 1 písmeno f) GDPR. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro tento účel.

4. Marketingové aktivity správce

 1. Na webových stránkách internetového obchodu může správce údajů zveřejňovat marketingové informace o svých produktech nebo službách. Tento obsah zobrazuje Správce údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, tedy v souladu s oprávněným zájmem Správce údajů spočívajícím ve zveřejňování obsahu souvisejícího s poskytovanými službami a obsahem propagačních kampaní, na kterých se Správce údajů podílí. Toto jednání zároveň neporušuje práva a svobody Zákazníků/Uživatelů, Zákazníci/Uživatelé očekávají, že obdrží podobný obsah, nebo jej dokonce očekávají nebo je jejich přímým účelem návštěvy webu/stránek Internetového obchodu.

5. Příjemci uživatelských dat

 1. Správce údajů zpřístupňuje osobní údaje uživatelů pouze zpracovatelským subjektům na základě uzavřených smluv o pověření zpracováním osobních údajů za účelem poskytování služeb správci údajů, např. hosting a provoz webových stránek, IT služby, marketingové a PR služby.

6. Předávání osobních údajů do třetích zemí

 1. Osobní údaje nebudou zpracovávány ve třetích zemích.

7. Práva subjektů údajů

 1. Každý subjekt údajů má právo:
  1. přístup (článek 15 GDPR) - získání potvrzení od Správce, zda jsou její osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou o osobě zpracovávány údaje, má tato osoba k nim přístup a získává tyto informace: o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou údaje zpřístupněny, o dobu uchovávání údajů nebo o kritériích pro jejich určení, o právu požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů a vznést námitku proti tomuto zpracování;
  2. obdržet kopii údajů (čl. 15 odst. 3 GDPR) - obdržet kopii subjektu údajů, přičemž první kopie je zdarma a za další kopie může správce údajů uložit přiměřený poplatek vyplývající z administrativních nákladů;
  3. na opravu (článek 16 GDPR) - požadovat opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají, nebo doplnění neúplných údajů;
  4. na výmaz údajů (článek 17 GDPR) - požádat o výmaz osobních údajů, pokud Správce údajů již nemá právní základ pro jejich zpracování nebo údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování;
  5. o omezení zpracování (článek 18 GDPR) - požádat o omezení zpracování osobních údajů, když:
   1. subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů - na dobu umožňující správci přesnost údajů ověřit,
   2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů vznese námitku proti jejich výmazu a požaduje omezení jejich použití,
   3. Správce údajů již tyto údaje nepotřebuje, ale potřebuje je subjekt údajů ke stanovení, uplatňování nebo obhajobě nároků,
   4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování - dokud nebude zjištěno, zda oprávněné důvody správce převažují nad důvody pro námitku subjektu údajů;
  6. předat údaje (článek 20 GDPR) - obdržet ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla Správci údajů, a požádat o předání těchto údajů jinému Správci, pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu osoby, které se údaje týkají, nebo na základě smlouvy s ním uzavřené a jsou-li údaje zpracovávány automatizovaně;
  7. vznést námitku (článek 21 GDPR) - vznést námitku proti zpracování jejích osobních údajů pro legitimní účely správce, z důvodů souvisejících s její konkrétní situací, včetně profilování. Správce následně posuzuje existenci platných oprávněných důvodů pro zpracování, převažujících zájmů, práv a svobod subjektů údajů nebo důvodů pro zjišťování, uplatňování nebo obhajobu nároků. Pokud jsou podle posouzení zájmy subjektu údajů důležitější než zájmy správce, bude Správce povinen přestat údaje pro tyto účely zpracovávat;
  8. souhlas kdykoli a bez udání důvodů odvolat, avšak zpracování osobních údajů provedené před odvoláním souhlasu bude i nadále zákonné. Odvolání souhlasu bude mít za následek, že Správce přestane zpracovávat osobní údaje za účelem, pro který byl souhlas vyjádřen.
 2. Pro uplatnění výše uvedených práv by měl subjekt údajů kontaktovat Správce prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů a sdělit mu, jaké právo a v jakém rozsahu si přeje uplatnit.

8. Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

 1. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v Polsku prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě, ul. Stawki 2, kterou lze kontaktovat následovně:
 2. poštou: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 3. prostřednictvím elektronické schránky dostupné na adrese: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ;
 4. Horká linka: 606-950-0000.

9. Změny Zásad ochrany osobních údajů

 1. Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie mohou být doplňovány nebo aktualizovány v souladu s aktuálními potřebami Správce za účelem poskytování aktuálních a spolehlivých informací Zákazníkům/Uživatelům.

10. Soubory cookie

 1. Internetový obchod plní funkce získávání informací o Zákazníkech, Uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
  1. dobrovolným zadáváním informací do formulářů pro účely vyplývající z funkce konkrétního formuláře;
  2. ukládáním souborů cookie na koncových zařízeních (tzv. „cookies“);
  3. shromažďováním logů webového serveru provozovatelem hostingu Internetového obchodu (nezbytné pro správný provoz webu).
 2. Cookies jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou ukládány na koncovém zařízení Zákazníka/Uživatele a jsou určeny pro používání webových stránek Internetového obchodu. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
 3. Internetový obchod používá cookies pouze poté, co Zákazník/Uživatel obchodu vyjádřil v tomto ohledu předchozí souhlas. Souhlasíte s používáním všech souborů cookie Internetovým obchodem kliknutím na tlačítko „Zavřít“, když se zobrazí zpráva o používání souborů cookie Internetovým obchodem, nebo zavřením této zprávy.
 4. Pokud Zákazník/Uživatel Internetového obchodu nesouhlasí s používáním cookies Internetovým obchodem, může využít možnost: „Nesouhlasím“, která je rovněž dostupná ve zprávě o používání cookies Internetovým obchodem. Ukládejte nebo provádějte změny nastavení webového prohlížeče s aktuálně používaným (to však může mít za následek nesprávné fungování webu Internetového obchodu).
 5. Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte webový prohlížeč/systém ze seznamu a postupujte podle pokynů: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Právním základem pro zpracování osobních údajů z cookies jsou oprávněné zájmy Správce údajů spočívající v poskytování vysoce kvalitních služeb a zajištění bezpečnosti služeb.
 7. Internetový obchod používá dva základní typy souborů cookie: „soubory cookie relace“ a „trvalé soubory cookie“. Soubory cookie „relace“ jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění Internetového obchodu nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). „Trvalé“ soubory cookie jsou uloženy na koncovém zařízení Zákazníka/Uživatele po dobu uvedenou v parametrech cookie nebo do doby, než je Zákazník/Uživatel smaže.

  Funkční soubory cookie (povinné)

  ebio24.cz
  monit_token : 365 dní, cookie
  Identifikuje zákazníka obchodu.
  shop_monit_token : 30 minut, cookie
  Identifikuje zákazníka obchodu.
  klient : 1 dní, cookie
  Identifikuje přihlášeného zákazníka / nepřihlášeného v košíku zákazníka.
  affiliate : 90 dní, cookie
  Uchovává informace o ID partnera, ze kterého byl obchod zadán.
  ordersDocuments : cookie
  Uchovává informace o stavu tisku dokumentu.
  __idsui : 1095 dní, cookie Soubor
  nezbytný pro fungování tzv snadné přihlášení na web.
  __idsual : 1095 dní, cookie Soubor
  nezbytný pro fungování tzv snadné přihlášení na web.
  __IAI_SRC : 90 dní, cookie
  Ukládá pouze zdroj, ze kterého byl web navštěvován.
  přihlášení : cookie
  Uchovává informace o tom, zda se uživatel na web přihlásil.
  CPA : 28 dní, cookie
  Obsahuje informace o proměnných pro programy CPA/CPS, kterých se web účastní.
  __IAIRSABTVARIANT__ : 30 dní,
  ID varianty souboru cookie pro test A/B a konfiguraci motoru IdoSell RS.
  basket_id : 365 dní, cookie
  ID košíku uživatele webové stránky, přidělené po dobu probíhající relace.
  page_counter : 1 den, cookie
  Počítadlo navštívených stránek.
  LANGID : 180 dní, cookie
  Uchovává informace o jazyce zvoleném uživatelem webové stránky.
  REGID : 180 dní, cookie
  Uchovává informace o regionu uživatele webu.
  CURRID : 180 dní, cookie
  Uchovává informace o měně zvolené uživatelem webu.
  __IAIABT__ : 30 dní, cookie
  Ukládá ID testování A/B pro testování a zlepšování funkčnosti obchodu.
  __IAIABTSHOP__ : 30 dní, cookie
  Ukládá ID obchodu, který se účastní testu A/B.
  __IAIABTVARIANT__ : 30 dní, cookie
  Ukládá ID varianty nakreslené v rámci probíhajícího A/B testu.
  toplayerwidgetcounter[] : cookie
  Ukládá, kolikrát byla zobrazena vyskakovací zpráva.
  samedayZipcode : 90 dní, cookie
  Uchovává informace o poštovním směrovacím čísle uživatele webu, které jsou nezbytné pro nabídku kurýrní zásilky ve službě SameDay.
  applePayAvailability: 30 dní, cookie
  Uchovává informace o tom, zda je pro uživatele dostupná platební metoda ApplePay.
  paypalMerchant : 1 den, cookie
  ID účtu PayPal.
  toplayerNextShowTime_ : cookie
  Uchovává informace o čase, kdy by se měla zobrazit další vyskakovací zpráva. 
  slevaCode_clicked : 1 den, cookie
  Ukládá informaci o zavření lišty informující o aktivní slevě.
  freeeshipping_clicked : 1 den, cookie
  Uchovává informace o uzavření lišty s dopravou zdarma.
  přesměrování : cookie
  Uchovává informace o zavření vyskakovací zprávy informující o navrhovaném jazyce pro obchod.
  filterHidden : 365 days, cookie
  Když kliknete na možnost sbalit filtr pro položky, uloží se informace o tom, který filtr by měl být sbalen po obnovení seznamu položek.
  toplayerwidgetcounterclosedX_ : cookie
  Uchovává informace o zavření vyskakovací zprávy.
  cpa_currency : 60 minut, cookie
  Obsahuje informace o měně pro programy CPA/CPS, kterých se web účastní.
  basket_products_count : cookie
  Uchovává informace o počtu položek v košíku.
  wish_products_count : cookie
  Ukládá informace o počtu produktů v seznamu oblíbených.
  Remembered_mfa : 365 dní, cookie
  Uchovává informace o zapamatovaném uživateli pro vícefaktorovou autentizaci (MFA)
  IAI SA
  iai_accounts_toplayer : 30 dní, cookie
  Zajišťuje správné zobrazení vyskakovací zprávy informující o přihlašovací službě IdoAccounts ( https://www .idosell.com /pl/tisíce-připravených-funkcí/přihlášení-do-obchodu-z-účtu-v-jiné-službě/) .
  IdoSell
  platform_id : cookie
  Uchovává informace o tom, zda se webová stránka zobrazuje v mobilní aplikaci.
  paypalAvailability_ : 1 den, cookie
  Uchovává informace o tom, zda je uživateli dostupná platební metoda PayPal.
  ck_cook : 3 days, cookie
  Uchovává informace o tom, zda uživatel webu souhlasil s cookies.
  IdoAccounts
  accounts_terms : 365 dní, cookie
  Uchovává informace o tom, zda uživatel přijal souhlas s používáním služby IdoAccounts.
  express_checkout_login : 365 dní,
  CookieNameExpressCheckoutLogin
  Google
  NID : 180 dní, cookie
  Tyto soubory cookie (NID, ENID) se používají k zapamatování vašich preferencí a dalších informací, jako je váš preferovaný jazyk, počet výsledků zobrazených na stránce s výsledky vyhledávání (například 10 nebo 20) a zda chcete mít povolený filtr Bezpečné vyhledávání Google. Tento soubor je také nezbytný pro nabídku platební služby Google Pay.
  Google reCAPTCHA
  _GRECAPTCHA : 1095 dní, cookie
  Tento soubor cookie je nastaven společností Google reCAPTCHA, která chrání naše webové stránky před spamovými požadavky na kontaktních formulářích.
  PayPal
  ts : cookie
  Tento soubor cookie je obvykle poskytován společností PayPal a pohání platební služby na webu.
  ts_c : 1095 dní, cookie
  Tento soubor cookie obvykle poskytuje společnost PayPal a používá se k prevenci podvodů.
  x-pp-s : cookie
  Tento soubor cookie je obvykle poskytován společností PayPal a pohání platební služby na webu.
  force_policy : 365 days, cookie
  Tento soubor cookie obvykle poskytuje PayPal a pohání platební služby na webu.
  tsrce : 3 days, cookie
  Tento soubor cookie je obvykle poskytován společností PayPal a zajišťuje platební služby na webu.
  l7_az : 60 minut, cookie
  Tento soubor cookie je nezbytný pro funkci přihlášení přes PayPal na webové stránce.
  JAZYK : 1 den, cookie
  Tento soubor cookie je obvykle poskytován společností PayPal a pohání platební služby na webu.
  nsid : cookie
  používaný v kontextu transakcí na webových stránkách. Pro zabezpečené transakce je vyžadován soubor cookie.

  Reklamní soubory cookie

  SALESmanago
  smclient : 365 dní, cookie
  Přiřazeno identifikovaným a monitorovaným kontaktům. Samotný soubor cookie neobsahuje žádné informace umožňující identifikaci kontaktů a rozpoznání například osobních údajů návštěvníka webové stránky. Spojení s kontaktní kartou se provádí v systému SALESmanago.
  Smuuid : 3650 dní, cookie
  Sleduje anonymní návštěvy, je přiděleno každé osobě, která navštíví web. Jedinečný identifikátor – samotný soubor cookie neobsahuje žádné informace umožňující identifikaci kontaktů a rozpoznání, např. osobní údaje osoby navštěvující webovou stránku. Spojení s kontaktní kartou se provádí v systému SALESmanago.
  Smevent : 30 dní, cookie
  Přiděluje se identifikovaným a sledovaným kontaktům. Cookie obsahuje eventId přiřazené po zakoupení košíku událostí, smazané po zakoupení událostí.
  smform : 365 dní, cookie
  Podporuje kontaktní formuláře a vyskakovací okna. Informace o formuláři a chování vyskakovacích oken - počet návštěv, časové razítko poslední návštěvy, informace o zavírání/minimalizace vyskakovacích oken.
  smg : 365 dní, cookie
  Identifikuje uživatele. Náhodný identifikátor ve formátu UUID.
  Smg : 365 dní, cookie
  Identifikuje uživatele – globální identifikátor pro celý systém. Náhodný identifikátor ve formátu UUID.
  smvr : 3650 dní, cookie
  Uchovává informace o návštěvách (zakódováno base64). Hodnoty zakódované pomocí base64.
  smwp : 365 dní, cookie
  Informace o formulářích smlouvy Web Push. Hodnota true/false.
  smrcrsaved : 365 dní, cookie
  Uloží, zda byl identifikátor podepsán do SALESmanago (zastaralé). Hodnota true/false.
  smOViewsPopCap : 1 den, cookie
  Uloží informace o omezení vyskakovacích oken. SM:X|, kde X je nahrazeno číslem.
  smcfds : 1 days, cookie
  Uchovává informace o formulářích zobrazených na webových stránkách. Hodnoty zakódované pomocí base64.
  _smps : 1 den, cookie
  Uchovává informace o formulářích zobrazených na stránce. Hodnoty zakódované pomocí base64.
  _smvs : 1 dní, cookie
  Uchovává informace o formulářích zobrazených na stránce. Hodnoty zakódované pomocí base64.
  Meta (Facebook)
  fbsr_ : cookie
  Obsahuje podepsanou žádost pro uživatele aplikace Facebook.
  fbss_ : 365 dní, cookie
  Sdílená relace Facebook.
  fbs_: 30 minut, cookie
  na Facebooku.
  Meta Pixel : 999 dní, sledovací pixel
  Meta Pixel je kus kódu, který vám umožňuje měřit efektivitu reklamy tím, že rozumí akcím uživatelů webových stránek a pomáhá zajistit, aby se reklamy vašeho obchodu zobrazovaly správným lidem.
  _fbp : 90 dní, cookie
  Cookie používaný k profilování uživatelů a co nejpřesnějšímu přiřazení reklamy k profilu uživatele.
  fr : 90 dní, cookie
  Soubor cookie používaný k profilování uživatelů a co nejpřesnějšímu přiřazení reklamy k profilu uživatele.
  _fbc : 730 dní, cookie
  Poslední návštěva obchodu.
  tr : cookie
  Soubor cookie používaný k profilování uživatelů a co nejpřesnějšímu přiřazení reklamy k profilu uživatele.
  sb : 402 days, cookie
  Tento soubor cookie pomáhá identifikovat a přijmout další bezpečnostní opatření v případě, že se někdo pokusí získat přístup k vašemu účtu na Facebooku neoprávněně, například zadáním náhodných hesel. Slouží také k ukládání informací, které Facebooku umožní obnovit účet uživatele, pokud zapomene heslo, nebo k dodatečnému ověření, pokud má podezření, že se někdo naboural do jeho účtu. Patří sem například soubory cookie „sb“ a „dbln“, které umožňují bezpečnou identifikaci prohlížeče uživatele.
  usida : cookie
  Shromažďuje kombinaci prohlížeče uživatele a jedinečného identifikátoru, který se používá k přizpůsobení reklam uživatelům.
  wd : 9 days, cookie
  Tento soubor cookie pomáhá řídit provoz mezi servery a analyzovat, jak rychle se Meta produkty načítají pro různé uživatele. Díky cookies může Meta také zaznamenávat proporce a rozměry obrazovky a oken uživatele a ví, zda má uživatel povolený režim vysokého kontrastu, aby mohla správně prezentovat své webové stránky a aplikace. Může například používat soubory „dpr“ a „wd“, aby mimo jiné poskytl uživateli optimální výkon obrazovky zařízení.
  locale : 9 days, cookie
  Tento soubor cookie obsahuje umístění posledního přihlášeného uživatele v tomto prohlížeči.
  datr : 7 days, cookie
  Účelem datr cookie je identifikovat webový prohlížeč použitý pro připojení k Facebooku, bez ohledu na přihlášeného uživatele. Tento soubor cookie hraje klíčovou roli v bezpečnostních funkcích a integritě stránky Facebook.
  ebio24.cz
  RSSID : 180 dní, cookie
  ID uživatele IdoSell RS, které se používá k zobrazení přizpůsobených doporučení produktů na webu.
  __IAIRSUSER__ : 60 minut,
  uživatelské ID cookie IdoSell RS, které se používá k zobrazení přizpůsobených doporučení produktů na webu.
  TradeTracker
  TT2_ : 365 dní, cookie
  Tento soubor cookie zaznamenává webovou stránku přidružené společnosti, použité propagační materiály a volitelně doporučení nastavená přidruženou společností, aby mohla přidružená společnost přijímat odměny za zasílání zákazníků obchodníkům. V těchto cookies se neukládají žádné osobní údaje.
  TTS_ : 365 dní, cookie
  Tento soubor cookie zaznamenává webovou stránku přidružené společnosti, použité propagační materiály a volitelně i posudky nastavené přidruženou společností, aby mohla přijímat odměny za zasílání zákazníků prodejcům. V těchto cookies se neukládají žádné osobní údaje.
  __tgdat : ​​​​365 dní, cookie
  Tento soubor cookie zaznamenává webovou stránku přidružené společnosti, použité propagační materiály a volitelně i posudky nastavené přidruženou společností, aby mohla přijímat odměny za zasílání zákazníků prodejcům. V těchto cookies se neukládají žádné osobní údaje.
  Obrazový pixel : sledovací pixel
  Metoda sledování inzerentů, ve které je pixel odkazem v kódu potvrzovací stránky. Vyznačuje se také využitím sledování impresí.
  Google Ads
  _gcl_au : 90 dní, cookie
  Používá Google AdSense k experimentování s výkonem reklam na webech, které využívají jejich služby.
  FPAU : 90 dní, cookie
  Soubor cookie, který shromažďuje informace o uživatelích a jejich aktivitě na webových stránkách prostřednictvím vestavěných prvků pro analytické účely a účely vytváření zpráv.
  FPGCLAW : 90 dní, cookie
  Obsahuje informace o uživateli související s kampaní.
  FPGCLGB : 90 dní, cookie
  Obsahuje informace o uživateli související s kampaní.
  _gcl_gb : 90 dní, cookie
  Obsahuje informace o uživateli související s kampaní.
  _gac_gb_<> : 90 dní, cookie
  Obsahuje informace o uživateli související s kampaní.
  _gcl_aw : 90 dní, cookie
  Obsahuje informace o uživateli související s kampaní.
  IDE : 730 dní, cookie
  Tento soubor cookie se používá k zobrazování reklam Google na webech, které nepatří Googlu.
  1P_JAR : 30 dní, cookie
  Tento soubor cookie se používá ke shromažďování statistik stránek a sledování míry konverze. Nastaví jedinečné ID, které si zapamatuje vaše preference a další informace, jako jsou statistiky webu a sledování míry konverze.
  test_cookie : 1 den, cookie
  Používá se k testování, zda jsou povolena oprávnění k nastavení souborů cookie v prohlížeči uživatele.
  AEC : 138 dní, cookie
  Tyto soubory cookie zabraňují škodlivým webům jednat vaším jménem bez vašeho vědomí.
  APISID : 193 dní, cookie
  Tento soubor cookie je uložen ve vašem počítači, aby zůstal připojen k vašemu účtu Google, když znovu navštívíte jejich služby. Když zůstanete v této aktivní relaci a budete používat doplňky na jiných webových stránkách, jako je ta naše, Google použije tyto soubory cookie ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku.
  SOUHLAS : 559 dní, cookie
  Tento soubor cookie je uložen ve vašem počítači, aby zůstal připojen k vašemu účtu Google, když znovu navštívíte jejich služby. Když zůstanete v této aktivní relaci a budete používat doplňky na jiných webových stránkách, jako je ta naše, Google použije tyto soubory cookie ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku.
  DSID : 10 dní, cookie Soubor
  cookie „DSID“ se používá k identifikaci přihlášeného uživatele na webech jiných společností než Google a k zapamatování, zda uživatel souhlasil s personalizací reklam.
  OTZ : 23 dní, cookie
  Tento soubor cookie se používá k zapamatování vašich preferencí a dalších informací, jako je váš preferovaný jazyk, počet výsledků zobrazených na stránce s výsledky vyhledávání (například 10 nebo 20) a zda chcete mít Google Bezpečné vyhledávání zapnuto.
  SAPISID : 28 dní, cookie
  Tento soubor cookie je uložen ve vašem počítači, aby zůstal připojen k vašemu účtu Google, když znovu navštívíte jejich služby. Když zůstanete v této aktivní relaci a budete používat doplňky na jiných webových stránkách, jako je ta naše, Google použije tyto soubory cookie ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku.
  SEARCH_SAMESITE : 176 dní, cookie
  Umožňuje serverům snížit riziko útoků CSRF a úniku informací tím, že zajistí, aby daný soubor cookie byl odeslán pouze s požadavky iniciovanými ze stejné registrované domény.
  SIDCC : 393 dní, cookie
  Stáhne určité nástroje z Googlu a uloží předvolby, jako je počet výsledků vyhledávání na list nebo aktivace Bezpečného vyhledávání. Přizpůsobuje reklamy, které se zobrazují ve vyhledávači Google.
  SSID : 393 dní, cookie
  Tento soubor cookie je uložen ve vašem počítači, aby zůstal připojen k vašemu účtu Google, když se vrátíte k jejich službám. Když zůstanete v této aktivní relaci a budete používat doplňky na jiných webových stránkách, jako je ta naše, Google použije tyto soubory cookie ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku.
  __Secure-* : 730 dní, cookie
  Tyto soubory cookie se používají k poskytování reklamy relevantnější pro vás a vaše zájmy.
  Google Analytics
  __gads : 395 dní, cookie
  K zajištění zobrazování reklam nebo opětovného cílení.


  Analytické cookies

  IAI SA
  __IAI_AC2 : 45 dní, cookie
  Identifikátor sledování konverzí (Activity Tracking) za účelem shromažďování historie zdrojů předcházejících objednávce a také zdroje, přes který byla objednávka zadána v souladu s atribučním modelem posledního kliknutí.
  Google Ads
  *-* : 14 dní, cookie
  Uchovává informace o tom, zda se již zobrazilo vyskakovací okno „Názory spotřebitelů Nákupů Google“ s žádostí o souhlas se zasláním průzkumu k objednávce.
  Google Analytics
  _ga_ : 730 dní, cookie
  Používá se službou Google Analytics ke shromažďování údajů o počtu návštěv webové stránky uživatelem a také o datech první a poslední návštěvy.
  _ga : 730 dní, cookie
  Zaznamenává jedinečný identifikátor, který se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.
  _gid : 1 den, cookie
  Soubor cookie _gid zaznamenává jedinečný identifikátor, který se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.
  _gat : 1 den, cookie
  Používá se ke snížení sazeb požadavků. Analytics anonymizuje IP adresu.
  _dc_gtm_UA-# : 730 dní, cookie
  Používá Správce značek Google k řízení načítání značky skriptu Google Analytics. Analytics anonymizuje IP adresu.
  FPLC : 1200 minut, cookie
  Verze souboru cookie Non-HttpOnly s názvem FPLC s hodnotou hashovanou z hodnoty FPID.
  _gat[_] : 1 minut, cookie
  Používá se ke snížení sazeb požadavků. Pokud je služba Google Analytics implementována prostřednictvím Správce značek Google, bude tento soubor cookie pojmenován _dc_gtm_.
  _gat_gtag : 1 minuta, cookie
  Používá se k analýze zvyklostí návštěvníků při prohlížení, toku, zdroje a dalších informací.
  __utma : 730 dní, cookie
  Používá se k rozlišení uživatelů a relací. Soubor cookie se vytvoří, když je spuštěna knihovna javascriptu a neexistuje žádný soubor cookie __utma. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.
  __utmb : 30 minut, cookie
  Používá se k určení nových relací/návštěv. Soubor cookie se vytvoří při spuštění knihovny javascriptu a neexistuje žádný existující soubor cookie __utmb. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.
  __utmc : cookie
  Nepoužívá se v ga.js. Nastaveno pro interoperabilitu s urchin.js. Historicky tento soubor cookie fungoval ve spojení se souborem cookie __utmb k určení, zda byl uživatel v nové relaci/návštěvě.
  __utmt : 10 minut, cookie
  Používá se k omezení počtu požadavků.
  __utmz : 180 dní, cookie
  Ukládá zdroj návštěvnosti nebo kampaň, která vysvětluje, jak se uživatel dostal na váš web. Soubor cookie se vytvoří při spuštění knihovny javascriptu a aktualizuje se pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.
  __utmv : 730 dní, cookie
  Používá se k ukládání dat vlastních proměnných na úrovni návštěvníka. Tento soubor cookie se vytvoří, když vývojář použije metodu _setCustomVar s vlastní proměnnou na úrovni návštěvníka. Tento soubor cookie byl také použit pro zastaralou metodu _setVar. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.
  AMP_TOKEN : 365 dní, cookie
  Obsahuje token, který lze použít k načtení ID klienta z webu AMP Client ID. Další možné hodnoty označují opt-out, inflight request nebo chybu při získávání Client ID ze služby AMP Client ID.
  FPID : 730 dní, cookie
  Tento soubor cookie se ve výchozím nastavení nazývá FPID (First Party Identifier). Hodnota uložená v FPID bude použita k nastavení ID klienta v požadavku na servery Google.
  _gaexp : 90 dní, cookie
  Používá se k určení, zda byl uživatel zahrnut do experimentu, a vypršení platnosti experimentů, do kterých byl uživatel zahrnut.
  _opt_awcid : 1 den, soubor cookie
  Používá se pro kampaně namapované na čísla zákazníků Google Ads.
  _opt_awmid : 1 den, soubor cookie
  používaný pro kampaně namapované na ID kampaně Google Ads.
  _opt_awgid : 1 den, cookie
  Používá se pro kampaně namapované na ID reklamních sestav Google Ads
  _opt_awkid : 1 den, cookie
  Používá se pro kampaně namapované na ID kritérií Google Ads
  _opt_utmc : 1 den, cookie
  Ukládá poslední parametr dotazu utm_campaign.
  _opt_expid : 0,2 minuty, cookie
  Uloží poslední parametr dotazu utm_campaign.
  Pixel Google Analytics : 999 dní, sledovací pixel
  Pixel měří návštěvy, kliknutí a další digitální chování. To vám umožní upravit vaši marketingovou strategii.
  __utmli : 60 dní, cookie
  Soubor cookie je součástí funkce Enhanced Link Attribution, která (pokouší se) rozlišit kliknutí na odkazy na stejný cíl v analýze stránek. Obsahuje id (pokud existuje) odkazu, na který bylo kliknuto, (nebo jeho nadřazeného odkazu), který se má přečíst na další stránce, takže analýza na stránce může určit, kde na stránce se odkaz na kliknutí nacházel. SID
  Map Google : 3650 dní, cookie Obsahuje digitálně podepsané a šifrované záznamy o ID účtu Google uživatele a čase posledního přihlášení. Kombinace těchto souborů cookie (SID, HSID) umožňuje společnosti Google blokovat mnoho typů útoků, jako jsou pokusy o krádež obsahu formulářů odeslaných ve službách Google.


 8. Soubory cookie se používají pro následující účely:
  1. vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak Zákazníci/Uživatelé Internetového obchodu používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
  2. udržování relace Zákazník/Uživatel (po přihlášení), díky které Zákazník/Uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Internetového obchodu;
  3. určení profilu Zákazníka/Uživatele za účelem zobrazení doporučení produktů a materiálů na míru v reklamních sítích, zejména v síti Google.
 9. Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Klienta/Uživatele. Zákazníci/Uživatelé mohou v tomto ohledu změnit nastavení. Webový prohlížeč umožňuje smazat soubory cookie. Je také možné automaticky blokovat soubory cookie.
 10. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách Internetového obchodu.
 11. Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení Zákazníka/Uživatele mohou využívat také inzerenti a partneři Internetového obchodu spolupracující s Internetovým obchodem.
 12. Soubory cookie může síť Google používat k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým zákazník/uživatel používá internetový obchod. Za tímto účelem si mohou uchovávat informace o navigační cestě uživatele nebo době strávené na dané stránce: https://policies.google.com/technologies/partner-sites .
 13. Doporučujeme, aby si zákazník/uživatel přečetl zásady ochrany osobních údajů těchto společností, aby se seznámil se zásadami používání souborů cookie používaných ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů Google Analytics.
 14. Pokud jde o informace o preferencích zákazníka/uživatele shromážděné reklamní sítí Google, může zákazník/uživatel prohlížet a upravovat informace vyplývající z cookies pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/ .
 15. Webové stránky internetového obchodu obsahují zásuvné moduly, které mohou přenášet data zákazníků/uživatelů správcům, jako jsou: Mapy Google, Google Analytics, Meta (Facebook), Google Ads, PayPal, TradeTracker, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI SA, Google, SALESmanago.
 16. Za účelem řádné implementace smlouvy o prodeji na dálku může správce údajů sdílet údaje zákazníků/uživatelů s kurýrními subjekty. Aktuálně dostupné způsoby doručení v online obchodě jsou dostupné na adrese: https://ebio24.cz/cz/delivery .
 17. Za účelem řádné implementace smlouvy o prodeji na dálku může správce sdílet údaje zákazníků/uživatelů s online platebními systémy. Aktuálně dostupné platební metody ve formě plateb předem v Internetovém obchodě jsou dostupné na: https://ebio24.cz/cz/payments .

11. Zpravodaj

 1. Zákazník může souhlasit se zasíláním obchodních informací elektronicky výběrem příslušné možnosti v registračním formuláři nebo později v příslušné záložce. V případě udělení takového souhlasu budou Zákazníkovi/Uživateli na zadanou e-mailovou adresu zasílány informace (Newsletter) z Internetového obchodu, jakož i další obchodní informace zasílané Prodávajícím.
 2. Zákazník se může z odběru Newsletteru kdykoli odhlásit zrušením zaškrtnutí příslušného políčka na stránce svého účtu nebo přechodem na formulář https://ebio24.cz/cz/newsletter.html kliknutím na příslušný odkaz v obsahu každého Newsletteru. nebo prostřednictvím kanceláří zákaznických služeb.

12. Účet

 1. Zákazník/Uživatel nesmí vkládat obsah do Internetového obchodu nebo jej poskytovat Prodávajícímu, včetně názorů a jiných nezákonných údajů.
 2. Zákazník/Uživatel získá přístup k Účtu po registraci.
 3. Zákazník/Uživatel při registraci uvede typ účtu nebo pohlaví, jméno, příjmení, název firmy, DIČ, údaje pro vystavení prodejního dokladu, přepravní údaje, e-mailovou adresu a zvolí si heslo. Zákazník/Uživatel zajišťuje, že údaje, které uvedl v registračním formuláři, jsou pravdivé. Registrace vyžaduje pečlivé prostudování Pravidel a označení na registračním formuláři, že Zákazník/Uživatel si Pravidla přečetl a plně přijímá všechna jejich ustanovení.
 4. Udělením přístupu Zákazníkovi/Uživateli k Účtu je mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena smlouva o poskytování elektronických služeb ohledně Účtu na dobu neurčitou. Spotřebitel může od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v Prováděcím řádu.
 5. Registrací Účtu na jedné ze stránek Internetového obchodu se rozumí i registrace umožňující přístup na další stránky, kde je Internetový obchod dostupný.
 6. Zákazník/Uživatel může smlouvu o poskytování elektronických služeb kdykoli s okamžitou účinností vypovědět tak, že o tom informuje Prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo písemně na adresu Správce údajů uvedenou v části 1, bodu 2. těchto Ochrana osobních údajů a cookies. Politika.
 7. Prodávající má právo ukončit smlouvu o poskytování služeb ohledně Účtu v případě ukončení poskytování nebo převodu služby Internetového obchodu na třetí osobu, porušení zákona nebo ustanovení Řádu Zákazníkem/ Uživatele, jakož i v případě nečinnosti Zákazníka/Uživatele po dobu 6 měsíců. Smlouva je vypovězena se sedmidenní výpovědní lhůtou. Prodávající může stanovit, že k opětovné registraci Účtu bude vyžadován souhlas Prodávajícího.
pixel